മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നേതൃത്വം എന്ന പുസ്തകം സയ്യിദ് ഹാശിം ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പി സുരേന്ദ്രന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

പട്ടാ ന്പിയിൽ "മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ്(സ)
സന്തുലിത ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക" നബി സമ്മേളനത്തിൽ ഓപ്പൺ ഡോർ മീഡിയക്ക് വേണ്ടി ഐ പി എച്ച് നിർമാണവും വിതരണവും നടത്തുന്ന ലോക പ്രശ് സത മാനേജ് മെന്൯റ് പരിശീലകൻ ജോൺ അഡയറുടേ 'മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നേതൃത്വം' എന്ന പുസ്തകം സയ്യിദ് ഹാശിം ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പി സുരേന്ദ്രന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു ....

Leave a Comment


Disqus comments here..........