പൊതു സിവില്‍ക്കോട്,ഹിന്ദു കോഡ്,മുത്വലാഖ് കോട്ടക്കല്‍ പുത്തൂരില്‍ നടന്ന സാസ്‌കാരി സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രഫസര്‍ എ പി അബ്ദുല്‍ വഹാബ് ,ആദം അയ്യൂബിന് കോപി നല്‍കി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

വി എ കബീര്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത 'പൊതു സിവില്‍ക്കോട്,ഹിന്ദു കോഡ്,മുത്വലാഖ്'' കോട്ടക്കല്‍ പുത്തൂരില്‍ നടന്ന സാസ്‌കാരി സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രഫസര്‍ എ പി അബ്ദുല്‍ വഹാബ് ,ആദം അയ്യൂബിന് കോപി നല്‍കി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

Leave a Comment


Disqus comments here..........