വിവർത്തനത്തിനുള്ള ശൈഖ് ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ് നേടിയ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന്, വി എ കബീർ എന്നിവരെ ആദരിക്കുന്നു.

Leave a Comment


Disqus comments here..........